Algemene Voorwaarden
Algemene verkoop, leverings- en betalingsvoorwaarden
Artikel 1 - (definities)
 1. Gebruiker: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Sanimaster, gevestigd te Rijssen.
 2. Contractant: de contractspartij van gebruiker.
 3. BW: het Burgerlijk Wetboek naar Nederlands recht.
 4. Levering: de juridische levering in de zin van het Burgerlijk Wetboek (BW).
 5. Aflevering: de feitelijke aflevering ten behoeve van contractant.
Artikel 2 - (toepasselijkheid)
 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, leveringen of overige diensten van of met gebruiker. Gebruiker wijst de toepasselijkheid van eventueel door contractant gehanteerde Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk van de hand.
 2. Een algemene verwijzing door contractant naar zijn voorwaarden, die deze condities accepteert door het simpele feit van het verlenen van zijn opdracht, wordt door gebruiker niet aanvaard.
 3. De (ver)nietig(baar)heid van één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden tast de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen niet aan. Ten aanzien van deze bepaling(en) vindt wettelijke conversie plaats ex artikel 3:42 BW.
 4. Ingeval van één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van toepassing. Alleen schriftelijk tussen gebruiker en contractant overeengekomen afwijkingen zijn geldig.
 5. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten op alle rechtsbetrekkingen in de ruimste zin des woords tussen gebruiker en contractant.
Artikel 3 - (aanbiedingen, offertes en prijzen)
 1. Alle aanbiedingen van gebruiker zijn verblijvend, ook indien daarin een termijn is opgenomen voor de aanvaarding daarvan.
 2. Afbeeldingen, catalogi, tekeningen etc. geven een algemene voorstelling van de aangeboden artikelen en zijn niet bindend. Aanbiedingen en toezeggingen van door gebruiker ingeschakelde tussenpersonen verbinden gebruiker slechts indien en nadat zij door gebruiker schriftelijk zijn bevestigd.
 3. Alle prijzen zijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, berekend voor levering vanaf fabriek, waaronder wordt verstaan levering gereed ter inlading op een door gebruiker aan te wijzen plaats van de fabriek. Bij levering vanaf magazijn geldt mutaties mutandis hetzelfde. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting, behoudens in het geval van particuliere opdrachtgevers. Prijsstijging, waaronder begrepen die ten gevolge van devaluatie van de Nederlandse Euro of revaluatie van buitenlandse valuta tussen offerte en levering mogen worden doorberekend.
 4. Gebruiker is onder meer gerechtigd verhogingen opgetreden in lonen, grondstofprijzen, vervoerskosten, wisselkoersen, verzekeringspremies en heffingen van overheidswege, waaronder begrepen belastingen, invoerrechten en dergelijke aan opdrachtgever, ontstaan na uitbrenging van de offerte dan wel aanbieding, door te berekenen voor die werkzaamheden, leveringen of diensten die op het moment van ingaan van die verhogingen nog door gebruiker moeten worden verricht of worden geleverd.
Artikel 4 - (totstandkoming van de overeenkomst en wijzigingen nadien)
 1. De overeenkomst tussen gebruiker en contractant komt pas tot stand nadat gebruiker de aanvaarding van de aanbieding of offerte schriftelijk aan contractant heeft bevestigd door middel van een opdrachtbevestiging en die bevestiging afkomstig is van de directie of een bevoegde procuratiehouder. Zolang gebruiker de aanvaarding niet schriftelijk heeft bevestigd aan contractant, kan gebruiker de aanbieding of offerte herroepen of wijzigen.
 2. Indien een herroeping of wijziging als bedoeld in lid 1 (tweede volzin) van dit artikel leidt tot een nieuwe aanbieding of offerte van gebruiker, is het bepaalde in artikel 3 en in lid 1 van dit artikel van overeenkomstige toepassing.
 3. Indien in de aanvaarding door contractant voorbehouden of wijzigingen in de aanbiedingen of offerte zijn aangebracht of wordt verwezen naar andersluidende (algemene) voorwaarden, komt in afwijking van de vorige leden de overeenkomst pas tot stand, indien gebruiker tevens schriftelijk aan contractant heeft bevestigd daar geheel, volledig en zonder voorbehoud mee te kunnen instemmen.
 4. Wijzigingen in tot stand gekomen overeenkomsten en afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden na deze totstandkoming zijn slechts van kracht indien zij schriftelijk tussen gebruiker en contractant zijn overeengekomen.
 5. Gebruiker is bevoegd verhogingen als bedoeld in artikel 3 lid 4 die zich voordoen binnen drie maanden na totstandkoming van de overeenkomst aan contractant door te berekenen. Indien gebruiker een dergelijke verhoging binnen deze termijn doorberekent, is contractant slechts bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien sprake is van een totale prijsverhoging van 10% of meer van de totaal overeengekomen koopprijs.
 6. Het recht op ontbinding als bedoeld in lid 5 is niet aanwezig indien de doorberekende verhogingen van kostprijsbepalende factoren betreffen.
 7. Ingeval de overeenkomst als bedoeld in dit artikel tot stand komt met meerdere contractanten, zijn deze in alle gevallen allen hoofdelijk aansprakelijk jegens gebruiker, indien de verplichtingen jegens gebruiker door één der contractanten niet of slechts deels wordt nagekomen.
Artikel 5 - (levertijden, levering, aflevering en risico)
 1. Doorgaans en buiten algemene Nederlandse vakantiedagen om worden onze producten binnen 1-4 werkdagen geleverd.
 2. Opgegeven levertijden gelden nimmer als een fatale termijn. Indien partijen geen levertijd zijn overeengekomen, dient opdrachtgever gebruiker schriftelijk een termijn te vergunnen van minimaal een maand om alsnog te presteren, alvorens zich te kunnen beroepen op overschrijding van levertijd. Gebruiker zal steeds trachten een opgegeven levertijd zoveel mogelijk na te komen, doch door overschrijding daarvan raakt gebruiker niet in verzuim en kan contractant niet tot ontbinding van de overeenkomst overgaan, noch tot opschorting van de betalingsverplichting.
 3. In- en uitlading van goederen zomede het vervoer daarvan geschieden buiten de verantwoordelijkheid van gebruiker en voor rekening en risico van contractant (behoudens in geval van art. 7:11 B.W.). Zelfs dan wanneer de vervoerder voor zendingen van gebruiker een verklaring op de vrachtbrieven, of anderszins, vordert, dat alle schaden gedurende het vervoer voor rekening van de afzender zijn. Eventueel door gebruiker betaalde vracht inklarings- en verzekeringskosten worden beschouwd als voorschot ten behoeve van de opdrachtgever.
 4. Vanaf het tijdstip van levering, zoals hierboven artikel 3 lid 3 omschreven, zijn goederen voor risico van contractant. Het gebruik van de goederen is voor risico van de contractant. Gebruiker is niet aansprakelijk voor mededelingen en adviezen van haar werknemers ten aanzien van het gebruik, de samenstelling en/of de geschiktheid van de goederen, behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van gebruiker. Resultaten worden door gebruiker niet gegarandeerd.
 5. Tenzij anders is overeengekomen is de gebruikelijke verpakking inbegrepen bij de prijs. Voor de materialen die de vervoerder gebruikt, kunnen echter wel kosten aan de wederpartij in rekening worden gebracht. Verpakkingen worden niet door gebruiker teruggenomen.
 6. Indien een product herlevert dient te worden als gevolg van transportschade, fabricagefout of overige oorzaken, zullen wij er alles aan doen dit in een zo kort mogelijke periode te realiseren. Echter zijn wij wel afhankelijk van onze leveranciers en fabrikanten. Sanimaster kan niet aansprakelijk worden gesteld of kosten dragen die gemaakt worden door het inhuren van loodgieters, installateurs, tegelzetters, aannemers e.d. die om welke reden dan ook niet verder kunnen met hun werkzaamheden. Dus Sanimaster zal nooit de kosten vergoeden die ontstaan zijn door een product die gebreken blijkt te hebben.
Artikel 6 - (verlangen van zekerheden en opschorting)
 1. Indien er gerede twijfel bestaat bij gebruiker omtrent de betalingscapaciteit of solvabiliteit van contractant, is gebruiker bevoegd de aflevering of bezorging als bedoeld in artikel 6 op te schorten totdat contractant voldoende zekerheid voor de nakoming van zijn (betalings)verplichtingen heeft verschaft aan gebruiker.
 2. Of de door contractant aangeboden zekerheden als bedoeld in lid 1 voldoende zijn, is ter beoordeling van gebruiker. Contractant is aansprakelijk voor de door gebruiker door deze vertraagde aflevering of bezorging te lijden schade.
Artikel 7 - (eigendomsvoorbehoud)
 1. Alle afgeleverde of bezorgde of nog te leveren dan wel te bezorgen zaken blijven uitsluitend eigendom van gebruiker, totdat alle vorderingen die gebruiker op de contractant heeft of zal verkrijgen, waaronder in ieder geval de vorderingen genoemd is artikel 3:92 lid 2 BW, volledig heeft voldaan.
 2. In geval tevens sprake is van verzuim van contractant ingevolge artikel 8 blijven de zaken in eigendom totdat tevens de rente ingevolge artikel 8 lid 4 in zijn geheel is voldaan of de buitengerechtelijke kosten ingevolge artikel 8 lid 6 in zijn geheel zijn voldaan.
 3. Zolang het eigendom ingevolge de voorgaande leden nog niet op contractant is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden of aan derden enig ander recht daarop verlenen, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf. Contractant verplicht zich op eerste verzoek van gebruiker mee te werken aan de vestiging van een pandrecht op de vorderingen die de contractant uit hoofde van doorlevering van zaken op zijn afnemers verkrijgt of zal verkrijgen.
 4. Vanaf het moment dat contractant ingevolge artikel 8 in verzuim is of gebruiker goede grond heeft te vrezen dat hij in verzuim zal geraken, is gebruiker bevoegd de aan contractant afgeleverde/bezorgde zaken, zonder voorafgaande ingebrekestelling, terug te vorderen en op te halen. Contractant is verplicht deze zaken op de eerste vordering van gebruiker onverwijld aan hem terug te geven en daarvoor de noodzakelijke / vereiste medewerking te verlenen, waaronder uitdrukkelijk mede begrepen het verschaffen van vrije toegang op/in plaatsen of gebouwen in de ruimste zin des woords. De kosten in verband met deze teruggave zijn geheel voor rekening van contractant. Na terugname zal contractant worden gecrediteerd voor de marktwaarde, die in geen geval hoger zal zijn dan de oorspronkelijk overeengekomen prijs verminderd met de kosten in verband met die terugname alsmede door gebruiker geleden schade.
 5. Indien contractant uit de in dit artikel bedoelde zaken een nieuwe zaak vormt en daarop het volledige eigendomsrecht verkrijgt, danwel indien er een gemeenschap op die nieuwe zaak ontstaat en contractant daarin deelgenoot wordt, is contractant verplicht op de eerste vordering van gebruiker aan hem een bezitloos (stil) pandrecht op die zaak te verlenen, één en ander met inachtneming van de wettelijke vestigingseisen daarvoor als bedoeld in artikel 6:237 lid 1 BW tot meerdere zekerheid van alle vorderingen van gebruiker op contractant die niet onder het eigendomsvoorbehoud vallen op grond van dit artikel. De kosten voor de totstandkoming van het in de eerste volzin genoemde pandrecht komen voor rekening van contractant, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen.
 6. Contractant is, zolang de eigendom van de afgeleverde/bezorgde zaken nog niet aan/op hem is overgegaan doch wel reeds de feitelijke macht daarvan heeft verkregen ingevolge het bepaalde in dit artikel, verplicht gedurende die periode ervoor te zorgen dat die zaken in dezelfde staat en kwaliteit blijven als waarin zij verkeerden op het moment van aflevering of bezorging, alsmede ervoor te zorgen dat deze zaken ten gunste van het eigendomsrecht van gebruiker individualiseerbaar zijn en zullen blijven.
Artikel 8 - (betaling)
 1. Betalingen der facturen dienen, tenzij ander is overeengekomen, binnen 14 dagen na factuurdatum door gebruiker ontvangen te zijn. Indien men niet binnen 14 dagen betaald is men verplicht de krediettoeslag ook te betalen.
 2. Elk beroep op verrekening zijdens contractant is uitgesloten, behoudens althans andersluidende dwingende wetsbepalingen. Reclame geeft geen recht op uitstel van betaling behoudens althans andersluidende dwingende wetsbepalingen.
 3. De betaling door contractant is pas voltooid op het moment dat het volledig verschuldigde bedrag op de door gebruiker aangewezen bank-of girorekening is bijgeschreven of – in geval contante betaling is overeengekomen – op het moment dat het volledige bedrag (inclusief door gebruiker in rekening gebrachte kosten) aan gebruiker afgedragen.
 4. Contractant is, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, in verzuim vanaf de eerste dag nadat de overeengekomen dan wel geldende betalingstermijn is verstreken. Vanaf de eerste dag dat contractant in verzuim is geraakt is deze een contractuele rente verschuldigd van 1,5% per maand over het verschuldigde bedrag inzake afgeleverde zaken voor iedere maand of een gedeelte daarvan waarmee de vervaldag wordt overschreden.
 5. Indien gebruiker bij het in verzuim geraken van contractant tot buitengerechtelijke maatregelen overgaat, waaronder uitdrukkelijk ook begrepen sommaties, nadere aanmaningen of incassomaatregelen door of namens gebruiker zelf getroffen, komen de kosten daarvan voor rekening van contractant.
 6. De buitengerechtelijke incassokosten bij uit handen geven van de vordering belopen 15% van het ter incasso gegeven bedrag, zulks zonder een maximum en met een minimum van € 384,-. Uit het enkele feit, dat gebruiker zich verzekert van de hulp van een derde om tot incasso te geraken, blijkt de hoogte van en de gehoudenheid van de contractant tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten. Ingeval in het kader van incassomaatregelen het faillissement van contractant wordt aangevraagd, is deze eveneens de in het desbetreffende arrondissement gebruikelijke kosten van een faillissementsaanvraag verschuldigd. Indien gebruiker gerechtelijke kosten maakt, komen de werkelijk door gebruiker gemaakte incassokosten volledig voor rekening van contractant.
Artikel 9 - (reclames)
 1. Uiterlijke zichtbare gebreken moeten door de contractant worden gereclameerd binnen 8 dagen na ontvangst der goederen en tevens voordat de goederen geheel of gedeeltelijk zijn verwerkt.
 2. Reclames wegens manco of maatverschil zijn slechts geldig indien gebruiker in staat wordt gesteld de originele, onuitgepakte afleveringseenheden te controleren.
 3. Niet uiterlijk zichtbare gebreken dienen door contractant gereclameerd te worden binnen 8 dagen na het constateren daarvan. Niet in achtneming van bovenstaande termijn heeft verval van alle aanspraken tot gevolg evenals van de garantieverplichting van gebruiker.
 4. Schades tot 2% van de goederenwaarde kunnen niet gereclameerd worden. Tijdig (en op de juiste wijze) bij gebruiker ingediende reclames geven contractant niet het recht de betaling van de koopprijs/vergoeding op te schorten of te verrekenen, noch de bevoegdheid de tot stand gekomen overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 5. Geen reclames worden geaccepteerd op zaken waarvan de aard en/of samenstelling is gewijzigd, dan wel op zaken die geheel of gedeeltelijk verwerkt zijn, beschadigd zijn of zijn ontdaan van hun originele verpakking.
Artikel 10 - (garantie)
 1. Door gebruiker geleverde nieuwe goederen worden gegarandeerd in overeenstemming met de daarop zogenaamde fabrieksgarantie. Door gebruiker geleverde goederen van eerst- of exportsortering – worden gegarandeerd in overeenstemming met de daartoe gegeven zogenaamde fabrieksgarantie, doch uitsluitende indien de gebruiks c.q. verleggingsvoorschriften – stipt in acht worden genomen. Goederen welke door nieuwe vervangen worden op grond van deze garantiebepalingen, worden door de levering der nieuwe goederen eigendom van gebruiker.
 2. Behoudens wettelijke bepalingen van openbare orde geldt de voldoening aan de garantieverplichting van gebruiker als enige en algehele schadevergoeding en is elke andere vordering tot schadevergoeding uitgesloten.
 3. Gebruiker is niet gehouden tot vergoeding van kosten, schaden en interesses o.a. wegen persoonlijke ongevallen, schade aan goederen, het verloren gaan van aan geleverde goederen toegevoegde waarde als gevolg van het geheel of gedeeltelijke onbruikbaar worden van die goederen of benadeling van bedrijfsbelangen hetzij direct, hetzij indirect bij de contractant of derden veroorzaakt behouden opzet of grove schuld aan de zijde van gebruiker.
 4. Contractant is gehouden gebruiker te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle kosten, schaden en interesses welke voor gebruiker mochten ontstaan als gevolg van vorderingen van derden op gebruiker ter zake van voorvallen, daden of nalatigheden, waarvoor gebruiker niet aansprakelijk is ingevolge deze voorwaarden.
 5. Op de door gebruiker geleverde tweede hands goederen en ondersorteringen, onder welke laatste begrip wordt verstaan goederen van andere kwaliteit dan eerste sortering of exportsortering, worden door gebruiker geheel geen garanties verstrekt.
Artikel 11 - (overmacht)
 1. Indien gebruiker door overmacht wordt verhinderd de overeenkomst uit te voeren heeft gebruiker het recht om zonder rechtelijke tussenkomst de uitvoering daarvan op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zulks te keuze van gebruiker, zonder dat gebruiker tot enige schadevergoeding gebonden zal zijn.
 2. Als overmacht wordt in de Algemene Leveringsvoorwaarden verstaan iedere van gebruikers wil onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het  tot stand komen van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede voor zover daaronder niet reeds is begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, staat van beleg, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, ingrijpende wijzing in de valutaverhoudingen, energiecrisis, abnormale prijsstijgingen van grondstof en energie, transportmoeilijkheden, ernstige storingen het bedrijf of niet tijdig of behoorlijke uitvoering van bestellingen door toeleveringsbedrijven.
Artikel 12 - (ontbinding)

Indien contractant zijn verplichtingen uit deze overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is de overeenkomst van rechtswege ontbonden onverlet het recht van gebruiker op volledige schadevergoeding. Hetzelfde geldt in geval van faillissement van contractant,  danwel indien deze (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt.

Artikel 13 - (rechtsmacht, toepasselijk recht en bevoegde rechter)
 1. Het Nederlandse Recht is van toepassing.
 2. Alle geschillen voortvloeiende uit de aanbiedingen, overeenkomsten, dan wel daarvan gedepriveerde overeenkomsten, worden bij uitsluiting beslecht door de rechter binnen wiens ressort gebruiker is gevestigd, behoudens althans andersluidende dwingende wetsbepalingen.
 3. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van de Koophandel en Fabrieken te Enschede en ter griffie van de arrondissement rechtbank te Almelo.